• Nh
  • Cu?c ?ua
  • Tnh n?ng & Ph?ng v?n

tro choi ma Ng??i ngoi no ?? ginh ???c Cup c?

11 thng 3 n?m 2022
Bets.com nhan vin 11 thng 3 n?m 2022
Chia s? bi vi?t ny
Hnh ?nh thnh c?ng
  • Chng t?i trnh by chi ti?t m?t s? ng??i chi?n th?ng kh ch?u c?a nhm m?t Cup c
  • L m?t k?t qu? kh kh?n khc vo n?m 2022?
Cp n??c c
Homesman ?? ghi l?i m?t chi?n th?ng n?i ti?ng trong Cup c n?m 2021. (Getty)

Cp c l vin ng?c quy trung bnh dnh cho th?i ??i gi?a l? h?i ma thu ? Melbourne v m?c d c nh?ng ng??i ? pha b?c, Makybe Diva v Fiorente trn danh d?, n c th? cho vay k?t qu? bng n? th?nh tho?ng.

Th?t ?ng ng?c nhin, Harlem ?? ginh chi?n th?ng trong cu?c ?ua ny v?i t? l? c??c kh?ng l? hai l?n l 30/1 vo n?m 2019, trong khi anh ?y l 60/1 khi cho n?m 2018.

Ng?a t?t c th? ginh chi?n th?ng v?i t? l? c??c Bolters m?c d danh sch d??i ?ay th? hi?n.

Dulcify - 80/1


Dulcify
Cc c? ph?n c?a Dulcify trong l? h?i ma xuan Sydney ???c ??t theo tn c?a nh v? ??ch ???c ?o t?o ? Colin Hayes, ng??i ?? ginh ???c Cup c n?m 1979 v?i t? l? c??c 80/1. (Getty)

T? l? c??c: 80/1
N?m: 1979
Hu?n luy?n vin: Colin Hayes
Tay ?ua: John Miller

Tri?u ??i Ming - 25/1


Bart Cummings
Hu?n luy?n vin huy?n tho?i Bart Cummings ?? ?o t?o Ming Dynasty ?? ginh ???c hai Cup c v?i chi?n th?ng n?m 1980 ??n v?i t? l? c??c 25/1. (Getty)

T? l? c??c: 25/1
N?m: 1980
Hu?n luy?n vin: Bart Cummings
Tay ?ua: John Letts

Dandy Andy - 125/1T? l? c??c:125/1
N?m: 1988
Hu?n luy?n vin: Jim Cerchi
Tay ?ua: Brent Thomson

Roman Arch - 50/1


Roman Arch Australian Cup
Roman Arch m?c o ?? v c??i b?i Craig Newitt th?ng Cup c n?m 2006 vo lc 50/1. (Getty)

T? l? c??c:50/1
N?m:2006
Hu?n luy?n vin:Robbie Laing
Tay ?ua:Craig Newitt

Harlem - 60/1 & 30/1


T? l? c??c: 60/1 & 30/1
N?m: 2018 & 2019
Hu?n luy?n vin: David & Ben Hayes & Tom Dabernig
Jockeys: Michael Walker & Jamie Kah

Homesman - 25/1


T? l? c??c: 25/1
N?m: 2021
Hu?n luy?n vin: Anthony & Sam Freedman
Tay ?ua: Jye McNeil

Cau h?i th??ng g?p v? Cup c

Ai ?? ginh ???c Cup c 2021?

Homesman ?? ginh ???c Cup c 2021.

Cup c tr? gi bao nhiu?

T?ng s? m?t Cup Australian tr? gi 1,5 tri?u ?? la.

900.000 ?? la trong s? ? dnh cho ng??i chi?n th?ng.

Cup c kho?ng cch no?

Cp c ???c ch?y trn kho?ng cch 2000 mt.

Trong nh?ng n?m tr??c, n ?? ???c ch?y h?n 3627 mt (2 1/4 d?m) t? 1863 ??n 1942.

Ai ?? ?o t?o nh?ng ng??i chi?n th?ng Cup nh?t c?a c?

V?i 13, Hu?n luy?n vin v? ??ch Bart Cummings ?? ?o t?o nh?ng ng??i chi?n th?ng Cup c nhi?u nh?t

??u tin c?a ?ng l B? bi?n B?c C?c vo n?m 1968 v cu?i cng c?a ?ng l Sirmione vo n?m 2008.

Ai ?? li nh?ng ng??i chi?n th?ng Cup c nh?t?

V?i 8, Tom Hales ?? li nh?ng ng??i chi?n th?ng Cup c nh?t.

Nh?ng chi?n th?ng ? ??n t? 1875 ??n 1890.

Lm th? no ?? ??t c??c vo Cup c?

?? ??t c??c vo Cup c, b?n s? c?n ph?i ??ng ky v?i m?t ng??i c c??c tr?c tuy?n.

Ni chung cc nh ci c?a c?ng ty cung c?p tr??c cc th? tr??ng c c??c cho m?t Cup c v?i s? ph? bi?n c?a cu?c ?ua nhm ny.

Fr

Trang web c c??c hng ??u

??c bi?t-cung c?p-1 C c??c cung c?p

s? ki?n s?p t?i