• Nh
  • Cu?c ?ua
  • S? ?en

trò chơi xe cuốc Saturday Blackbookers - 30 thng 7

01 thng 8 n?m 2022
Bets.com nhan vin 01 thng 8 n?m 2022
Chia s? bi vi?t ny
Hnh ?nh thnh c?ng
  • Chng t?i ?? xem xt t?t c? cc cu?c h?p c?a thnh ph? t? ngy 30 thng 7
  • ??i ?? t?p h?p cc v?n ??ng vin c?a h? ?? theo d?i t? Belmont, Eagle Farm, Moonee Valley, Morphettville & Rosehill
  • Ng??i ch?y sch ?en th? b?y ???c bao g?m bn d??i
Saturday Blackbookers - 30 thng 7
Ai l ng??i ch?y theo t? ngy 30 thng 7? (Getty)

Belmont


Cu?c ?ua 3 - Kelvinater (th? ba): ?? c th? d?n ??u khi chi?n th?ng khi ra m?t v ch?c ch?n kh?ng m?t ng??i ham m? trong mn trnh di?n ti?p theo ny. Mang r?ng h?n trn l??t v? nh, anh ta b? b? l?i r?t nhi?u vi?c ph?i lm t? pha sau trong m?t cu?c tnh l?y l?i, nh?ng v?n th?y dng m?nh m? v v?i tr?n ha th?p, l ng??i chi?n th?ng c kh? n?ng c?a b?n ? ?ay. Ba ng??i ??u tin ?? d?n s?ch kh?i ph?n cn l?i c?a l?nh v?c.

Cu?c ?ua 8 - M?i m?i m? ??c (th? hai): Kh?ng c g xa ng??i chi?n th?ng (Ch?ng th?c), ng??i ?? pht hi?n ra h?, nh?ng nghi ng? c r?t nhi?u c?i ti?n v?i con ng?a ny, ng??i ??u tin ??ng ??u trong m?t l?n th? 9 l?n ch? m?t th? nghi?m. Ti?p t?c t?ng v?t m?c d ch?y r?ng v kh?ng c g ??a c? vo ?. L lo?i 1 ?? ?i?u ki?n v v?i x?p h?ng 63, c cc ty ch?n d? dng h?n.

Trang tr?i ??i bng


Cu?c ?ua 5 - Tilianam (th? hai): Ng?i bn ngoi nh l?nh ??o, Savabeel Filly ny ?? cho th?y m?t s? can ??m ?? ch?ng l?i k?t thc, ??t m?t kh?ng gian ? v? tr th? ba v l con ng?a duy nh?t g?n b v?i ng??i ch?y ?ua v?i t?c ??. C? ?? ???c th? nghi?m h?n hai l?n tr? l?i v l ng??i chi?n th?ng trn 1200m ba-back, v v?y cu?c ?ua ny cho th?y 1200m l kho?ng cch ly t??ng c?a c? n?u c? s? ?ua ??n m?c t?i ?u c?a mnh.

Cu?c ?ua 6 - Go Wandji (??u tin):Anh ta ?? vi?t ra l?p h?c ???c vi?t trn t?t c? anh ta v m?c d cho r?ng anh ta c m?t m? hnh ?ua xe tiu c?c, anh ta c m?t b??c ngo?t kh?ng l? v?i ng??i li Larry Cassidy ??a n vo cng h?ng m?c v?i Winx. ?i?u ? t? n ni r?ng c?ng ty c? ph?n ch? quanh qu?n v th?m ch c th? l m?t ma xuan Victoria n?u anh ta ti?p t?c c?i thi?n.

Thung l?ng Moonee


Cu?c ?ua 3 - VA qua (th? ba): M?t cu?c ?ua b? chi ph?i d?a trn t?c ??, ?i?u ny ?? lm r?t t?t ?? ch?n cc cu?c ch?y ?ua c?a c? ?y v ?ng c?a v?i 200 tri?u cu?i cng trong ngy. 955m lu?n lu?n l cau h?i khi c? s? ti?n xa h?n, nh?ng th?t ?ng khch l? khi th?y c? t?n c?ng dng. M?t cu?c ?ua Fillies ba tu?i ti?p theo b?t ??u h?n 1100m-1200m s? th?y c? ?y chi?n ??u k?t thc.
Cu?c ?ua 7 - Prix de Turn (th? t?): Yu thch cu?c ch?y t? colt ny, ng??i ?? l?y ra nhm hai Alister Clark Stakes Prep cu?i cng. Khi cc cu?c ch?y ???c th?c hi?n trong s? ki?n ny, anh ta ?? b? v?ng ra pha sau v m?t r?t nhi?u m?t ??t trong kho?ng t? 500m ??n 300m. Cho r?ng anh ?y l ng??i ??u tin ? d?m, s? c r?t nhi?u c?i ti?n s? ???c ch? ra trong bu?i bi?u di?n vo th? B?y.

Morphettville


Cu?c ?ua 2 - Lass t? ph? (th? ba): Hu?n luy?n vin Greg Lesnikowski c m?t GALLOPER t?t ??p trn tay ? ?ay, v?i ?i?u ny, b?n tu?i ny ?? ?ng h? m?t chi?n th?ng th? nghi?m ?n t??ng ?? v? nh m?nh h?n 1100m khi ra m?t. L con gi c?a Lucas Cranach, c? ?y nn v??t qua nhi?u c? s? h?n, v v?y ?? cho th?y m?t chuy?n ?i trong m?t chuy?n ?i n??c rt l r?t ?n t??ng.

Cu?c ?ua 5 - Mi h??ng thin th?n (th? hai): M?c d c? ?y ?? kh?ng th?ng th? th?ng qua nhi?u l?n chu?n b? 2000m, nh?ng ? l kho?ng cch m con ng?a ny d??ng nh? ?ang khc v c? ?y c th? tr? nn kh kh?n h?n m?t ??a tr? n?m tu?i. Sau khi kh?ng ?i v?i ng??i chi?n th?ng khi cu?c ch?y n??c rt ti?p t?c, c? ?? nh?t l?i mu?n v gi? ph?n cn l?i c?a nh?ng ng??i theo ?u?i.

Rosehill


Race 2 - Waverider Buoy (th? ba): Cng v?i cu?c ?ua r?t s?c s?o ? giai ?o?n gi?a, ?i?u ny ?? ???c tu?n ra s?m v che khu?t m?t ??t, trong khi v?i hai lo?i ti?n d?ng trong l?a v b?ng v Voldemort ?ang ??u tranh ?? hon thnh m?c d c ???c m?t chi?c xe ko, n s? thm c?ng ??c cho ng??i ch?y T?t c? cc c?ng vi?c s?m. Th?i gian t?ng th? x?p ch?ng ln nhau cho l?p h?c.

Race 9 - Dream Circle (th? t?): Cu?c ch?y th? hai c?a anh ?y sau m?t s? tr? l?i ngho nn l ?ng khch l? v anh ?y ?? c? g?ng c?i thi?n h?n n?a, m?c d gi?m 1400m xu?ng cn 1100m. ?? ???c t? ch?c t? 400m ??n 200m v b? bu?c ra bn ngoi, v?n l l?n cu?i cng ti?p c?n 100m tr??c khi ?? m?nh m?, v?i 200m cu?i cng nhanh nh?t c?a cu?c ?ua.

De

Trang web c c??c hng ??u

??c bi?t-cung c?p-1 C c??c cung c?p

s? ki?n s?p t?i